Regulamin

Cele fundacji:

 • wyrównanie standardu usług medycznych na całym świecie,
 • stworzenie i ułatwienie dostępu do lekarza i pomocy medycznych,
 • stworzenie dostępu do lekarza każdej specjalizacji niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • stworzenie dostępu do nowych technologii i medycyny niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • wytworzenie i ułatwienie dostępu do produktów medycznych i sprzętu medycznego,
 • przybliżenie technologii i medycyny – ludziom,
 • stworzenie dostępu do lekarza każdej specjalizacji niezależnie od miejsca zamieszkania.
 • stworzenie dostępu do nowych technologii i medycyny niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • promowanie i reklamowanie dostępu do nowych technologii i usług medycznych.
 • promowanie i reklamowanie nowoczesnego sprzętu medycznego.
 • 100% twoich środków zostanie przekazanych na cele. ( w tym min. 20% na medycynę )
 • pomoc prawna poszkodowanym
 • inicjowanie, wspieranie i finansowanie projektów dotyczących wdrażania nowych technologii z zakresu medycyny;
 • niesienie pomocy osobom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie,
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia, promocję i organizację wolontariatu,
 • ratownictwo i ochrona życia,
 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci
 • finansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych w zakresie realizacji celów statutowych
 • wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii związanych z rozwojem medycyny,  ochroną zdrowia i ratowania życia.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. „Fundacja Doctor Zone” z siedzibą w Świdnicy , zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu oraz wpisu Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000732454 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

1.2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji, rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na beneficjentach. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie podopiecznego w ramach 1%.

CELE DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI.

2.1. Celem Fundacji jest pomoc podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia, niesienie pomocy osobom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia, promocję i organizację wolontariatu, ratownictwo i ochrona życia, organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci oraz finansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych w zakresie realizacji celów statutowych. Wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii związanych z rozwojem medycyny,  ochroną zdrowia i ratowania życia.

2.2. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 2.1. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.

2.3.  Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

2.4. Przedmiotem pomocy jest wsparcie, w tym również wsparcie finansowe, w następujących obszarach:
a) leczenie oraz rehabilitacja nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym;
b) leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia i zdrowia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych;
c) pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej;
d) zakupem leków specjalistycznych, protez, sprzętu rehabilitacyjnego, innych materiałów i środków sanitarnych, będących koniecznymi dla życia i zdrowia w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON.

e) inicjowanie, wspieranie i finansowanie projektów dotyczących wdrażania nowych technologii z zakresu medycyny;

SPOSOBY WSPIERANIA FUNDACJI

3.1. Dochody Fundacji mogą pochodzić, w szczególności z:
a) wszelkich przysporzeń majątkowych (w tym darowizn, spadków i zapisów) poczynionych na rzecz Fundacji,
b) dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych, imprez organizowanych przez Fundację,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
e) operacji finansowych.
3.2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na wsparcie konkretnego projektu są w 100% przekazywane na rzecz tejże inicjatywy, ewentualna nadwyżka zgromadzonych środków finansowych przekazywana jest na realizacje kolejnego projekty dotyczącego tego samego obszaru geograficznego. W zależności od sektoru działania- kampanii, liczby zgromadzonych środków, fundacja może dywersyfikować działania na rzecz innego celu fundacji. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji.
3.3. Wszystkie koszty administracyjne pokrywane są z środków Fundacji.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

4.1 Wolontariuszem, może zostać każda osoba w wieku od 18 do 75 lat, bez względu na umiejętności i wiedzę. Fundacja dostosuje zadania do predyspozycji danej osoby.

4.2. W niektórych przypadkach, wymagane będzie od kandydata do pełnienia funkcji wolontariusza, jeśli wymaga tego dane zadanie, przedstawienia świadectwa lekarskiego odnośnie stanu zdrowia i zdolności do wykonania danego zadania(np. Wyjazd zagraniczny).

4.3. W przypadku chęci wyjazdu zagranicznego, kandydat na wolontariusza obowiązany jest się poddać obowiązkowym szczepieniom, co należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem.

4.4. Wolontariusz powinien przestrzegać porządku prawnego i zwyczajów, obowiązujących w miejscu pełnienia pomocy. W swym postępowaniu Wolontariusz kieruje się zasadami  poszanowania godności ludzkiej, wszelkie przejawy rasizmu, ksenofobi, seksizmu lub inne budzące dezaprobatę otoczenia zachowania, będą skutkowały pozbawieniem przez Zarząd fundacji statusu wolontariusza i włożeniu na taką osobę kosztów związanych z jej udziałem w pracach fundacji.

4.5. Wyrażając wolę zostania wolontariuszem, wyrażasz zgodę, na przesłanie twoich danych osobowych, w wymaganym dla realizacji zadania/celu zakresie poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia im ochrony nie mniejszej niż w zakresie obowiązującym na terenie EOG.

ZASADY DYSPONOWANIA ŚRODKAMI PRZEKAZANYMI FUNDACJI
5.1. Fundacja dysponuje środkami pozyskanymi w sposób opisany w pkt. 3 na zasadach pełnej przejrzystości, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.

5.2. Fundacja publikuje na swojej stronie, nie rzadziej niż raz na kwartał, informacje dotyczące ilości pozyskanych środków oraz ich przeznaczenia na konkretne cele fundacji.

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH
6.1. Decyzje w sprawach dotyczących udzielania pomocy podejmuje Zarządu Fundacji.
6.2. Zarząd podejmuje decyzje na podstawie przeprowadzonych i opisanych wcześniej wywiadów przygotowanych w formie pisemnej przez pracowników – dokumentalistów.

6.3.Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o udzielenie pożyczek finansowych.
6.4. Fundacja nie udziela pomocy finansowej osobom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych.

6.5. Fundacja nie udziela długoterminowej pomocy finansowej na szeroko pojętą poprawę sytuacji bytowej z wyłączeniem jednorazowych sytuacji możliwych do udokumentowania np. fakturą/rachunkiem przed rozpatrzeniem wniosku.

6.6.  Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji Sportowcy Dzieciom wyłącznie drogą pisemną (list, mail) na adres korespondencyjny Fundacji.

6.7. Na podstawie listu Zarząd Fundacji podejmuje wstępne decyzje. W odpowiedzi przesyłamy odmowę lub prosimy o przesłanie dokumentów, które są niezbędne do organizacji i przekazania pomocy. Wymagane dokumenty należy przesłać pod adres: Fundacja Doctor Zone, ul. Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica, Polska lub mailem na adres:    contact@doctorzone.foundation

6.8. Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc finansową wyłącznie od podmiotów lub osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację  pomocy w danym przypadku.

6.9. W przypadku wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego itp. Fundacja zastrzega sobie prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji i w razie przyznania dofinansowania, do wypłacania przyznanych środków finansowych wyłącznie do sprzedawcy sprzętu itp. Fundacja może wskazać inny podmiot, który dysponuje równoważnym sprzętem, w korzystniejszej cenie.

6.10. W szczególnych przypadkach nieopisanych powyżej Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych na posiedzeniu zarządu.

6.11. Fundacja  zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy chociażby z listu i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynikało, że wszelkie warunki określone statutem i regulaminem zostały spełnione.

6.12. Wszystkie prośby kierowane do Fundacji będą rozpatrywane tylko po przesłaniu podpisanego dokumentu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pod adres: Fundacja  Doctor Zone, ul. Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica, Polska

SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY

7.1. Fundacja działa aktywnie na rzecz prowadzonych kampanii lub podopiecznych, pozyskując darczyńców i sponsorów.

7.2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym danej zbiórki publicznej przyporządkowane do danego celu lub podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego zgodnie z umową z podopiecznym lub na rzecz określonego celu.

7.3. Informacje o wysokości wpłaconych darowizn na rzecz podopiecznego będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Fundacji. Zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) , Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.

7.4. Fundacja wysyła pisemne podziękowania drogę elektroniczną darczyńcom i sponsorom wpłacającym środki na rzecz podopiecznego Fundacji w imieniu podopiecznego, jego rodziców/opiekunów prawnych i własnym.

7.5. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.

7.6. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją, a środki pieniężne zgromadzone przez podmioty wykorzystujące nazwę  Fundacji i/lub logo muszą trafić na konto fundacji, w terminie uzgodnionym indywidualnie z danym podmiotem.

7.7. Z chwilą zgromadzenia na dany cel całej potrzebnej kwoty Fundacja umieszcza odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.

7.8. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz konkretnej akcji, zostaną one rozdysponowane na cele statutowe Fundacji, w miarę możliwości realizowane w tym samym obszarze działania.

7.9. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację.

7.10. Fundacja wypłaca środki finansowe zgodnie z umową zawartą z beneficjentem w celu realizacji konkretnego działania.

7.11. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.

7.12. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu celowi, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona na realizację konkretnego działania/celu.

7.13. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem realizacji działania, dla którego Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.

7.14. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz danego działania/celu podejmuje Zarząd Fundacji.

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA BENEFICJENTACH I PODOPIECZNYCH FUNDACJI

8.1. Beneficjenci, a także rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego lub sam podopieczny zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.

8.2. Beneficjenci, a także rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego lub sam podopieczny zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.

8.3. Beneficjenci, a także rodzice/opiekunowie prawni podopiecznego lub sam podopieczny zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.

8.4. Na rodzicach/opiekunach prawnych/osobie, której została udzielona pomoc spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co

najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym). W przypadku braku wykonania tego obowiązku Fundacja ma prawo wstrzymać pomoc, a także żądać zwrotu od osoby której wsparcie zostało udzielone,  już udzielonego wsparcia, wraz ze wszystkimi kosztami z tym się wiążącymi.

SUBKONTA

7.1. Serwis umożliwia logowanie do wydzielonej części konta, na której, w zależności od określonego w porozumieniu celu, wykazywane są wpłaty na rzecz konkretnego celu lub osoby, zwanej dalej „Subkontem”.

7.2. Beneficjentem Subkonta jest podopieczny Fundacji, na rzecz którego zostało ono założone na podstawie odrębnego porozumienia lub określony cel, na który gromadzone są środki.

7.3.Środki wykazywane na Subkontach pochodzą od darczyńców.

7.4. Logowanie do Subkonta odbywa się za pomocą strony serwisu pod adresem: doctorzone.foundation za pomocą numeru PESEL i hasła.

7.5.Logowanie do Subkonta umożliwia dostęp do informacji o stanie danego subkonta za dany miesiąc rozliczeniowy, przy czym stan ten aktualizowany jest raz na miesiąc do 10 dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym.

NEWSLETTER

8.1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.

8.2. Każdy korzystający z usługi Newslettera jest jej Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.

8.3.Zapisanie się na usługę korzystania z Newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://doctorzone.foundation , kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.

8.4.Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z Newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.

8.5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.

8.6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.

8.7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

PŁATNOŚCI ONLINE
Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
-przelew bankowy
-karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie http://www.paypal.com)
Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin PayPal dostępny pod adresem: https://paypal.com
Musicie określić jakąś walutę, albo że będzie przeksięgowane na konkretną walutę według kursy nbp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
1. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
3. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować w formularzu kontaktowym. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.